امروز سه شنبه 26 دي 1396

 

 

 بسمه تعالی

 

فروشگاه ابزار تجارت با کاردی مجرب با بیش از دهها سال سابقه درزمینه تهییه وتوزیع 

ابزارآلات صنعتی،تراشكاری،قالبسازی، لوازماندازه گیری، تجهیزات جوش وبرش و

تجهیزات کنترل کیفی،جامعه صنعتی کشوررا هدف قرارداده تا با ارائه بهترین خدمات 

به قطعه سازان،صنایع پتروشیمی،کارگاههای تراشکاری، قالبسازی ومراکزآموزشی وهنرستان ها

 به لحاظ کیفیت، کارایی وعملکرد بخشی از نیاز گسترده صنایع کشور را فراهم نماید.

 

 

  

 

ما با سابقه طولانی حضوردربازارابزاروتجهیزات جوش وبرش کارخودرا برمبنای رضایت 

مشتری بنا نمودهایم.