امروز چهارشنبه 9 مهر 1399

صفحه سنگ CARBRANDOM

8 / 10
از 76 کاربر
سنگ ساب و برش کاربراندوم

سنگ های فیبری شامل دونوع سنگ می باشد

MST سنگهایی که جهت برش اجسام مورد استفاده قرار می گیرد .
MST سنگهایی که جهت سایش و صیقل دادن سطح اجسام مورد استفاده قرار می گیرد

1مجموع 1 محصول