امروز پنجشنبه 9 تير 1401

صفحه سنگ CARBRANDOM

7 / 10
از 126 کاربر
سنگ ساب و برش کاربراندوم

سنگ های فیبری شامل دونوع سنگ می باشد

MST سنگهایی که جهت برش اجسام مورد استفاده قرار می گیرد .
MST سنگهایی که جهت سایش و صیقل دادن سطح اجسام مورد استفاده قرار می گیرد

1مجموع 1 محصول