امروز سه شنبه 6 اسفند 1398

ميکرومتر داخل سنج

10 / 10
از 1 کاربر

 

[HyperLink2]

نام کالابرند کالاسایز
ميکرومتر دوفک ميله اي داخل سنج (با فک کاربايد) QLR 50-300mm
ميکرومتر دوفک ميله اي داخل سنج (با فک کاربايد) QLR 50-500mm
ميکرومتر دوفک ميله اي داخل سنج (با فک کاربايد) QLR 50-1000mm
ميکرومتر دوفک ميله اي داخل سنج (با فک کاربايد) QLR 50-1500mm

 


 

 

نام کالابرند کالاسایز
ميکرومتر داخل سنج دوفک معمولي QLR 5-30mm
ميکرومتر داخل سنج دوفک معمولي QLR 25-50mm
ميکرومتر داخل سنج دوفک معمولي QLR 50-75mm
ميکرومتر داخل سنج دوفک معمولي QLR 100-125mm
ميکرومتر داخل سنج دوفک معمولي QLR 125-150mm
ميکرومتر داخل سنج دوفک معمولي QLR 150-175mm
ميکرومتر داخل سنج دوفک معمولي QLR 175-200mm

 


 

[HyperLink2]

 

 

نام کالابرند کالاسایز
ميکرومتر دوفک داخل سنج ديجيتال QLR 5-30 mm

 


 

 

[HyperLink2]

 

نام کالابرند کالاسایز
ميکرومتر سه فک داخل سنج QLR 6-8mm
ميکرومتر سه فک داخل سنج QLR 8-10mm
ميکرومتر سه فک داخل سنج QLR 10-12mm
ميکرومتر سه فک داخل سنج QLR 12-16mm
ميکرومتر سه فک داخل سنج QLR 16-20mm
ميکرومتر سه فک داخل سنج QLR 20-25mm
ميکرومتر سه فک داخل سنج QLR 25-30mm
ميکرومتر سه فک داخل سنج QLR 30-40mm
ميکرومتر سه فک داخل سنج QLR 40-50mm
ميکرومتر سه فک داخل سنج QLR 50-63mm
ميکرومتر سه فک داخل سنج QLR 62-75mm
ميکرومتر سه فک داخل سنج QLR 87-100mm

 

 

 

 

تصاویر جانبی
محصولات مشابه
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :