امروز پنجشنبه 4 مرداد 1403

الکترود ایساب

6 / 10
از 144 کاربر

 

الکترود ایساب , نماینده ی الکترود ایساب, قیمت الکنرود ایساب

الکترود ايساب E309 L سايز 2.5 ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK 67.75
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB --> ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب
 
     
الکترود ايساب E309 L سايز 3.25 ميليمتر  

الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK 67.75
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB --> ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب
 
     
الکترود ايساب E309 L سايز 4 ميليمتر  


الکترود جوشکاري ايساب

اورجینال کد :  OK 67.75
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB --> ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب
 
     
الکترود ايساب E309 L سايز 5 ميليمتر  


الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK 67.75
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB --> ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب
 
     
الکترود ايساب E316 L سايز 2.5 ميليمتر  

 
الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK63.35
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB --> ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب
 
     
الکترود ايساب E7018 سايز 2.5 ميليمتر  


الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK 48.00
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
  7018 الکترود ایساب
مشخصات فنی :   

الکترود جوشکاري --> ساخت استرکچر --> ايساب  --> ESAB --> OK 48.00 --> الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB --> ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب
 
     
الکترود ايساب E8018-G سايز 3.25 ميليمتر  


الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK 73.15
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB --> ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب
 
     
الکترود ايساب E6010 سايز 3.25 ميليمتر  


الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  Pipeweld 6010
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
  الکترود 6010 ایساب
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB --> ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب
 
     
الکترود ايساب ER80S-G سايز 2.4 ميليمتر  


الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK Tigrod 13.09
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB --> ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب ايساب
 
     
الکترود جوشکاري ايساب E316 L سايز 3.25 ميليمتر  

 
الکترود جوشکاري ايساب
 

اورجینال کد :  OK 63.35
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB
 
 
الکترود جوشکاري ايساب E316 L سايز 4 ميليمتر  


الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK 63.35
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB
 
     
الکترود جوشکاري ايساب E316 L سايز 5 ميليمتر  


الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK 63.35
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB
 
     
الکترود جوشکاري ايساب E7018 سايز 3.25 ميليمتر  


الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK 48.00
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
  7018 الکترود ایساب
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB
 
     
الکترود جوشکاري ايساب E7018 سايز 4 ميليمتر  


الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK 48.00
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
  7018 الکترود ایساب
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB
 
     
الکترود جوشکاري ايساب E7018 سايز 5 ميليمتر  


الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK 48.00
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
  7018 الکترود ایساب
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB
 
     
الکترود جوشکاري ايساب E8018-G سايز 2.5 ميليمتر  


الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK 73.15
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB
 
     
الکترود جوشکاري ايساب E8018-G سايز 4 ميليمتر  

  
الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK 73.15
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB
 
     
الکترود جوشکاري ايساب E8018-G سايز 5 ميليمتر  

  
الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK 73.15
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB
 
     
الکترود جوشکاري ايساب E9018-G سايز 2.5 ميليمتر  


الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK 78.16
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB
 
     
الکترود جوشکاري ايساب E9018-G سايز 3.25 ميليمتر  


الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK 78.16
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB
 
 
الکترود جوشکاري ايساب E9018-G سايز 4 ميليمتر  


الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK 78.16
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB
 
     
الکترود جوشکاري ايساب E9018-G سايز 5 ميليمتر  


الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK 78.16
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
 
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB
 
     
الکترود جوشکاري ايساب E6010 سايز 2.5 ميليمتر  


الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  Pipeweld 6010
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
 الکترود 6010 ایساب  
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB
 
     
الکترود جوشکاري ايساب E6010 سايز 4 ميليمتر  


الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  Pipeweld 6010
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
  الکترود 6010 ایساب
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB
 
     
الکترود جوشکاري ايساب E6010 سايز 5 ميليمتر  


الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  Pipeweld 6010
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  ژاپن
  الکترود 6010 ایساب
مشخصات فنی :   
الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB
     
الکترود جوشکاري ايساب ER316 L سايز 1.2 ميليمتر  


الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK Tigrod 16.30
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
  الکترود ایساب سوئد ESAB
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB
 
     
الکترود جوشکاري ايساب ER316 L سايز 1.6 ميليمتر  

  
الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK Tigrod 16.30
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
  الکترود ایساب سوئد ESAB
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB
 
     
الکترود جوشکاري ايساب ER316 L سايز 2 ميليمتر  

  
الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK Tigrod 16.30
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
  الکترود ایساب سوئد ESAB
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB
 
     
الکترود جوشکاري ايساب ER316 L سايز 2.4 ميليمتر  


الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK Tigrod 16.30
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
  الکترود ایساب سوئد ESAB
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB
 
     
الکترود جوشکاري ايساب ER316 L سايز 3.25 ميليمتر  

  
الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK Tigrod 16.30
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
  الکترود ایساب سوئد ESAB
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB
 
 
الکترود جوشکاري ايساب ER80S-G سايز 1.6 ميليمتر  


الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK Autrod 13.09
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
  الکترود ایساب سوئد ESAB
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB
 
     
الکترود جوشکاري ايساب ER80S-G سايز 1.6 ميليمتر  


الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK Tigrod 13.09
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
  الکترود ایساب سوئد ESAB
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB
 
     
الکترود جوشکاري ايساب ER80S-G سايز 2 ميليمتر  


الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK Tigrod 13.09
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
  الکترود ایساب سوئد ESAB
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB
 
     
الکترود جوشکاري ايساب ER80S-G سايز 3.25 ميليمتر  


الکترود جوشکاري ايساب


اورجینال کد :  OK Tigrod 13.09
مارک :  ESAB

کشور سازنده :  سوئد
  الکترود ایساب سوئد ESAB
مشخصات فنی :   

الکترود ايساب --> الکترود جوشکاري --> ايساب  --> ساخت سوئد --> جوشکاري ايساب  --> فروش الکترود ايساب در ايران --> نمايندگي الکترود ايساب  --> ESAB-ESAB - ESAB - ESAB - ESAB - ESAB
 

 

 الکترود ایساب ESAB دارای کامل ترین مجموعه جوش و برش می باشد ابزار تجارت نماینده لوازم جوش و برش ESAB در ایران می باشد

اين شركت توانايي ارائه تمامي كدهاي الكترود و فيلر Stainless Steel ESAB اصلي را دار است .

فروش الكترود , سيم جوش و پودر جوشكاري ايساب ESAB

الكترود ايساب Carbon Steel-الكترود ايساب Low Alloy Steel

الكترود ايساب Stainless Steel-الكترود ايساب Inconel

الكترود ايساب Monel-الكترود ايساب Aluminium

الكترود ايساب Hardfacing-الكترود ايساب Nickel Base

الكترود ايساب Copper Base-سيم جوش ايساب

سيم جوش ايساب-اينورتر ايساب

فروش انواع الكترود هاي تخصصي ESAB سوئد

فروش انواع فيلر هاي تخصصي ESAB

فروش انواع پودر و استريپ ESAB

 

الكترودهاي(E7018 OK 48.00) و (E7018-1 OK 55.00) ساخت مجارستان و الكترود هاي (E7018-G OK 48.08) و الكترودهاي سري 8 و 9 ايساب ESAB ساخت كارخانه كشور سوئد ميباشد .

 

الكترود ايساب OK 48.00 ساخت مجارستان-الكترود ايساب OK 55.00 ساخت مجارستان

الكترود ايساب OK 53.68 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 48.08 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 73.08 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 73.68 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 74.78 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 6010 ساخت برزيل

الكترود ايساب OK 22.46 ساخت برزيل-الكترود ايساب OK 22.47 ساخت برزيل

الكترود ايساب OK 76.18 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 76.28 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 76.96 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 76.98 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 78.16 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 61.30 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 61.35 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 61.80 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 61.81 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 61.85 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 63.30 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 63.35 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 67.13 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 67.15 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 67.45 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 67.50 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 67.60 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 67.70 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 68.15 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 68.17 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 68.25 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 68.53 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 68.55 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 68.81 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 68.55 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 69.33 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 92.05 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 92.15 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 92.26 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 92.35 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 92.45 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 92.55 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 92.86 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 92.18 ساخت سوئد

الكترود ايساب OK 92.58 ساخت سوئد-الكترود ايساب OK 12.64 ساخت سوئد

 

 ** واردکننده انواع مواد مصرفی جوش ESAB  :

 

-     الکترود دستی SMAW       

-     مفتول جوشکاری GMAW

-     سیم جوش آرگون GTAW  

-     سیم جوش توپودری FCAW

-    سیم جوش و فلاکس جوش زیر پودری SAW  

 

** تامین انواع ماشین آلات و دستگاه های جوش و برش  ESAB   :

-   دستگاه  استاندارد جوش

-   دستگاه برش هواگاز و پلاسما

-   دستگاه جوشکاری اتوماتیک

-   دستگاه  CNE  برش

 

** مواد مصرفی جوشکاری ESAB   ( الکترود و سیم جوش )  طبق آنالیز شیمیایی فلز جوش به صورت ذیل ارائه  می شود :

 -    فولادهای کربنی        LOW ALLOY AND MILD STEEL

-    فولادهای زنگ نزن STAINLESS STEEL       

-    سخت کاری سطحی HARDFACING   

-    پایه نیکل NICKEL BASE ALLOYS     

-    چدن   CAST IRON

-    الومینیوم ALUMINIUM ALLOYS    

-   آلیاژهای مس COPPER AND COPPER ALLOYS  

 

 

تمام الكترودهای سخت كاري ايساب - الكترود تخصصي ايساب ,الكترودهاي معمولي ايساب در اين شركت با تضمين كيفيت ارائه ميگردد.

 

دانلود کاتالوگ ایساب

 دانلود کاتالود کامل محصولات ESAB

 

 نحوه ی خرید لوازم جوش و برش ESAB

 الکترود ایساب , نماینده ی الکترود ایساب, قیمت الکنرود ایساب

شرکت ابزار تجارت تنها نماینده رسمی الکترود، فیلر و پودر جوشکاری ایساب توانایی همکاری با تمامی شرکت های خریدار بصورت ریالی و ارزی را دارد .

 

 این شرکت دارای کاملترین مجموعه الکترود , فیلر و پودر جوشکاری ایساب و دیگر برندهای معتبر جهانی میباشد که در صورت نیاز شما به هر یک از محصولات قابلیت تامین و ارسال را به تمامی نقاط ایران را دارا است.

 برای استعلام موجودی , قیمت و خرید کالا شما میتوانید به شماره درج شده در این سایت (تلفن :66736774 - 66736726 021 فکس : 66752806 021 ) تماس حاصل فرمایید و یا اینکه از طرق ایمیل شرکت (AbzarTejarat@yahoo.com ) درخواست خود را ارسال نمایید .

 

 کارشناسان فنی و بازرگانی شرکت ابزار تجارت پس از دریافت استعلام شما در کوتاه ترین زمان پاسخگوی شما خواهند بود .

 

 تمامی محصولات این شرکت دارای Certificate معتبر میباشد. بعد از خرید هر یک از محصولات اعم از الکترود ایساب , فیلرهای ایساب و پودرهای جوشکاری ایساب , Certificate کالای خریداری شده از شرکت ایساب بر اساس شماره درج شده (Lot Number ) بروی بسته بندی، دریافت شده و به خریدار تحویل میگردد .

 

 

 

 

تصاویر جانبی
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :