امروز شنبه 26 خرداد 1403

شرکت آما

2 / 10
از 1 کاربر

 

تاریخچه شرکت آما

 ابتکار تولید الکترودجوشکاریدرایرانپسازمطالعاتوبررسی های بعمل آمده توسط سه نفرازمتخصصین وپیشکسوتان صنعت کشوردراردی بهشت ماه 1338 شکل گرفت

،بدین منظورپس ازطی مراحل قانونی شرکت صنعتی آما درمهرماه 1338 رسماتاسیس گردید. تولید انبوه باظرفیت سالیانه 440 تن درفروردینماه 1340 بوسیله ماشینآلات ساخت شرکت آغازگردید.

 نیازداخلی به انواع الکترود درسالها ی قبل از تاسیس شرکت ازطریق واردات ومنابع خارجی تامین میشد،بطوریکه طبق آمار وزارت بازرگانی درسال 1337 حدود 100ر1 تن الکترود واردکشورشد

 بود که 700 تن آن انحصاراً برای صنایع نفت ومستقیماً توسط شرکت نفت بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرکی انجام گرفته بود. باتوجه به افزایش تقاضای داخلی برای انواع الکترود،شرکت صنعتی آما

پس ازساخت وتجهیزسه خط تولیدی جدید ظرفیت تولیدی خود را درسال 1342 به 200و2 تن افزایش داد.

 

با عنایت به روند روبه رشد صنعتی شدن کشور دراوایل دهه 1340 وافزایش تقاضا برای انواع الکترودهای صنعتی ،شرکت آما به منظور پاسخگویی به نیازهای صنایع مختلف وبهروز رساندن تبادل

دانش فنی تولید درسال 1963 میلادی (1343 شمسی) قرارداد همکاری وتبادل دانش فنی واطلاعات باشرکت OERLIKON سوئیـس که یکیا ز بزرگترین شرکتهای صاحبنام دراین رشته صنعتی میباشد

ودرحال حاضر در 26 کشورمختلف ازجمله 9 کشورپیشرفته صنعتی فعالیت دارد،منعقد نمود که این همکاری تاکنون ادامه دارد.

 درسال 1348 بمنظورپاسخگویی به نیاز مصرف کنندگان داخلی،اولین واحد تولید سنگهای سایش وبرش کشور باکمک دانش فنی شرکت RASTA سوئیس درمحل کارخانه شرکت تاسیس گردید.

 الکترود آما, نماینده ی الکترود آما, قیمت الکترود آما

استفاده از دانش فنی وماشین آلات وتجهیزات پیشرفته درتولید الکترود و بکارگیری نیروهای متخصص وعلاقمند دراین شرکت باعث ارتقاء کیفیت محصولات تا حداستانداردهای

شناخته شده بین المللی وجلب اعتماد مصرف کنندگان وافزایش شدید تقاضا گردید، لذا برایپاسخگوییبهایننیازباتلاشوبرنامهریزیمدیریتشرکتمیزانتولیددرسال 1356 به 000ر24 تنافزایشیافت.

باآغاز انقلاب شکوهمند اسلامی وتحولات پس ازآن شرکت آما هماهنگ با سیاستهای جدید صنعتی کشور نسبت به تولید وتامین نیازهای مصرف کنندگان بدون وقفه ادامه داد وعلیرغم آغاز جنگ تحمیلی

ومشکلات اقتصادی ناشـی از آن ودرنتیجــه نقصـان حجم تولید،این شرکت همچنان به عنوان یکی از مهمترینتامین کنندگان الکترود

 مورد نیازصنایع کشوراز جمله صنایع مرتبط باجنگ ومتعاقباً تامین نیازهای بازسازی مناطق جنگی به فعالیت خوداستمرار بخشید.

بدلیل محدودیت فضای تولیدی درمحل کارخانه آما (آما 1) عملیات اجرایی پروژه جدید درسال 1376 درزمینی به مساحت 000ر50 مترمربعدرکیلومتر 17 جاده مخصوص کرج و

بازیربنای 000ر50 مترمربع شامل سالنهای تولیدی،انبارها،آزمایشگاهها،کارگاههای تعمیراتیوپشتیبانیوتاسیساترفاهیآغازگردید. طراحیواجرایپروژهوانتخابماشینآلاتوخطوط

تولیدیجدیداینمجموعهعظیمباتوجهبهتجربیات 40 سالهشرکتومطابقباطراحیهایمدرنوپیشرفتهدرکشورهایصنعتیانجامگرفتهاست.

 

باآغازفعالیتتولیدیدرمحلجدیدوهمزمانباچهلمینسالتاسیسشرکت،توانتولیدیانواعمحصولاتجوشکـاریبه 000ر45 تندرسالافزایشیافت. اینمحصولاتمواردزیرراشاملمیشود:

 

•          انواع الکترودهای جوشکاری باقوس الکتریکی

•        انواع سیم جوش های مخصوص جوشکاری با گاز محافظ (MIG/MAG, TIG)

•        انواع سیم جوش های مخصوص جوشکاری زیر پودری

•        انواع سیم جوشهای توپودری

•        انواع پودرهای جوشکاری زیرپودری

طبق برنامه ریزی های بعمل آمده محل کارخانجات قدیم شرکت به مساحت 000ر20 مترمربع (آما 1) برای استقرار وگسترش واحدهای تحقیقات، مهندسی جوش، طراحی و ماشینسازی،

مرکزآموزش وبرگزاری سمینارها ودوره های تکنولوژیجوشکاری برای متخصصین جوشکاری درصنایع کشور با هدف بهروز رساندن دانش نوین جوشکاری و

گسترش واحد تولید سنگهای سایش و برش اختصاص خواهد یافت.

با راه اندازی واحد جدید،شرکت صنعتی آما بعنوان بزرگترین واحد تولیدکننده محصولات جوشکاری درمنطقه غرب آسیا وخاورمیانه محسوب خواهد شد.

علی ای حال هدف اصلی مدیریت و مجموعه  آما ارتقاء مستمر کیفیت محصولات وجلب رضایت مشتریان ومصرف کنندگان داخلی وخارجی وگسترش صادرات می باشد.

بدین منظور با تجهیز و سرمایه گذاری قابل توجه درامرتحقیقات،کنترل کیفیت،جذب متخصصین واساتید دانشگاهها ،آموزش مستمر پرسنل،برقراری سیستمهای مدیریت تضمین کیفیت،

اخذ گواهی های فنی از موسسات بین المللی(ازقبیل: DNV، NR، Loyd Regeste، GL واستانداردایران)، ایجاد واحد تحقیقات بازاروخدمات پس ازفروش،شرکت درنمایشگاه های داخلی وخارجی

،برقراری ارتباط وهمکاری نزدیـک باشرکتهای صاحبنام درصنعت جوشکاری جهان،عضویت درانجمنها و سازمانهای معتبر بیـن المللی جوشکاری،برگزاریسمینارهای

تخصصی بین المللی داخلی و برگزاری کلاسهای آموزشی وتوجیهی برای کارخانجات صنعتی سعی در رسیدن به اهداف فوق وکمک به صنایع کشور دارد.

 

دانلود کاتالوگ الکترودآما  

 الکترود آما, نماینده ی الکترود آما, قیمت الکترود آما

 

تصاویر جانبی
محصولات مشابه