امروز جمعه 4 خرداد 1403

نماینــــدگی ابزار های دستی ASSIST

10 / 10
از 1 کاربر

نماینــــدگی ابزار های دستی ASSIST در ایـــــران

 

 لیست قیمت ابزار های دستی ASSIST

 

#شناسهعنوانبه روزرسانیتعداد در کارتنقیمت
1   متر روکش دار 3 متریASSIST ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۰۶:۲۴ ۴ ۴۳,۵۰۰
2   متر(5)ASSIST مدل 61 ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۰۶:۲۴ ۷۲ ۶۸,۸۰۰
3   متر روکش دار 5 متریASSIST ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۰۶:۲۴ ۲۸۸ ۰
4   متر 5/5 متری سری 73 ASSIST ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۰۶:۲۴ ۲۸۸ ۱۲۹,۰۰۰
5   متر 7/5 متری سری 73 ASSIST ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۰۶:۲۴ ۷۲ ۱۶۹,۰۰۰
6   متر مهندسی 50 متري مدل 38 ASSIST ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۰۶:۲۴ ۱۲ ۳۹۰,۰۰۰
7   متر مهندسی 30 متري مدل 38 ASSIST ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۰۶:۲۴ ۲ ۳۱۰,۰۰۰
8   متر 7.5مدل 38 ASSIST ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۰۶:۲۴ ۴۸ ۹۴,۵۰۰
9   متر 5.5مدل 38 ASSIST ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۰۶:۲۴ ۷۲ ۶۸,۸۰۰
10   متر 5 مدل 38 ASSIST ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۰۶:۲۴ ۷۲ ۶۶,۷۰۰
11   متر 3مدل 38 ASSIST ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۰۶:۲۴ ۷۲۰ ۴۳,۵۰۰
12   متر 3مدل 61 ASSIST ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۰۶:۲۴ ۴۸۰ ۴۴,۵۰۰
13   متر(10)ASSISTمدل 61 ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۰۶:۲۴ ۴ ۱۱۶,۵۰۰
14   متر(7/5)ASSISTمدل 61 ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۰۶:۲۴ ۶ ۹۵,۷۰۰
15   متر(5/5)ASSIST مدل 61 ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۰۶:۲۴ ۶ ۷۱,۰۰۰
16   متر(5)ASSIST مدل 63 ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۰۶:۲۴ ۱۰ ۰
17   متر(3) مدل 63 ASSIST ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۰۶:۲۴ ۴ ۰

 

 

تلفن های تماس فروشگاه : 66736774 - 66736726 - 66761202

ارسال فکس : 66752806